ALBA - Když vaří profesionál

Zásady ochrany osobních údajů – ALBA

Dodržujeme přísné zásady ochrany osobních údajů

Dokumenty ke stažení:

1. Kdo je Správcem osobních údajů?

Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účely a prostředky a rozhoduje o zpracování Vašich osobních údajů, je podle čl.4, bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice č.95/46/ES a souvisejících právních předpisů (dále jako „GDPR„) je společnost:

ALTESE s.r.o., se sídlem Slavíčkova 93/11, 160 00, Praha 6, IČ : 05066409

(Dále jako „Správce„)

2. Jak a proč jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Zpracování Vašich osobních údajů probíhá proto, abychom zajistili plnění všech našich i Vašich práv a povinností, souvisejících s obchodně-právním vztahem, který mezi námi existuje. Veškeré Vaše osobní údaje zpracováváme na základě:

Smlouvy, objednávky, či dohody, kterou jsme s Vámi uzavřeli (nejen v písemné podobě), a to za účelem splnění našich povinností a práv, vyplývajících z takové smlouvy, objednávky, či dohody.

Plnění platných právních předpisů (např. daňové zákony), a to za účelem plnění právních povinností, jež nám jsou uloženy.

Plnění našeho oprávněného zájmu (např. zkvalitňování našich služeb)

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání našeho smluvního vztahu. Po jeho ukončení uchováváme pouze ty údaje, které jsou dále nezbytné pro uplatnění našich práv a plnění našich povinností, nebo u kterých to vyžadují právní předpisy a to po dobu v nich stanovenou.

Při zpracovávání Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.

Osobní údaje zpracováváme manuálně i automaticky přímo prostřednictvím svých zaměstnanců. Ochrana osobních údajů je technicky a organizačně zabezpečena v souladu s platnou právní úpravou.

3. Které Vaše osobní údaje zpracováváme?

Pokud jste s námi uzavřeli smlouvu, či byla potvrzena objednávka a to nejen v písemné podobě, pak Vaše osobní údaje zpracováváme v tomto rozsahu:

Pokud jste nám zaslali poptávku, či nabídku, pak Vaše osobní údaje zpracováváme v tomto rozsahu:

4. Jak chráníme Vaše osobní údaje?

Můžete si být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků a povaze zpracování osobních údajů Správcem.

U Správce platí přísná pravidla, stanovující, který zaměstnanec může mít přístup k Vašim osobním údajům a jaké osobní údaje může zpracovávat, což blíže upravuje interní směrnice Správce.

V případě předání Vašich osobních údajů mimo Správce jsme zajistili odpovídající úroveň ochrany jejich zabezpečení dle příslušných právních předpisů.

5. Komu dalšímu předáváme Vaše osobní údaje a proč?

Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme mimo Správce, s výjimkou případů, kdy:

Vaše osobní údaje nepředáváme do zemí mimo EU

6. Jaká máte práva k Vašim osobním údajům?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům, které zpracováváme, máte následující práva, která vůči nám, jakožto Správci můžete uplatnit:

Právo získat potvrzení ( či nikoliv ) o zpracovávání Vašich osobních údajů a na přístup k Vašim osobním údajům, které se Vás týkají a které zpracováváme:

Právo na opravu, nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné, nebo neúplné.

Právo na výmaz, nebo omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky, dané právními předpisy.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.

Právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému Správci.

V případě, že některé z Vašich osobních údajů zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním takových osobních údajů kdykoliv odvolat.

Veškerá svá práva můžete uplatnit písemným podáním, doručeným Správci na kontaktní adresu uvedenou výše.

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů, IČ : 70837627 se sídlem pplk.Sochora 27, 170 00, Praha 7

V případě dotazů, týkajících se zpracování Vašich osobních údajů, se můžete obrátit na odpovědnou osobu, kterou je: Ing.Ladislav Pech, email:
Adresa pro doručování (adresa provozovny Správce) : Sklenářka 487/1, 268 01, Hořovice

Tato informace o zpracování osobních údajů může být v budoucnu na základě legislativních, či provozních potřeb změněna. O případné změně Vás budeme, pokud to bude možné, informovat a aktuální podobu informace naleznete vždy na našem webu: https://alba-horovice.cz/

Přihlašte se do klientské zóny
Vyplňte formulář a stáhněte si katalog

Vyplňte formulář a na uvedenou emailovou adresu vám pošleme katalog s podrobnou nabídkou našich produktů.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Jak je chráníme >>
Vyplňte formulář a stáhněte si návod

Vyplňte formulář a na uvedenou emailovou adresu vám obratem pošleme požadovaný návod k profesionálním elektrickým varným kotlům ALBA.

Pošlete nám informace o plánovaném projektu